Editorial

รู้อยู่ รู้กิน บนผืนป่า และน้ำ ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี [2018-10-03 13:14:13]
      ป่าชายเลนอำเภอยะหริ่ง อยู่ทางทิศใต้จากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 15 ก.ม. เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอันมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างขวางเกือบ 8,000 ไร่ ประกอบด้วยพืชนานาพรรณที่เขียวชอุ่มทั้งปี ทำหน้าที่เสมือนป้อมปราการปกป้องชายฝั่ง อีกทั้งเป็นบ้านหรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ รวมไปถึงสัตว์ปีกตามธรรมชาติ เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดหล่อเลี้ยง อ่านต่อ   
ว่าวเบอร์อามัส นวัตกรรมทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ [2018-10-03 13:07:56]
      "ว่าว" งานหัตถกรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์แทบทุกพื้นถิ่นทั่วโลก เป็นความรู้พื้นฐานด้านอากาศพลศาสตร์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ครั้งโบราณ ตัวว่าวแต่ละชนิดของแต่ละกลุ่มชนจึงสามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์แต่ละชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ก่อนจะเป็นว่าวที่โบยบินเล่นลมบนท้องฟ้านั้น ทั้งลวดลาย และโครงสร้างของว่าวต่างได้รวบรวมศิ อ่านต่อ   
อาภรณ์มุสลิม ความงามและการดำรงอยู่ของแรงศรัทธา [2018-10-03 13:00:40]
      สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย สัมผัสได้ถึงแรงศรัทธาในศาสนาอิสลามที่ยังคงเข้มแข็งเหนียวแน่น มีวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ การแต่งกายของชาวมุสลิมไม่ว่าหญิงหรือชายถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ยึดปฏิบัติมาพร้อมกับการถือกำเนิดของศาสนาอิสล อ่านต่อ   
กูบาฆูลิง ขนมบนความลื่นไหลทางวัฒนธรรม [2018-10-03 12:52:57]
      รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด ถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ที่แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัด และความอดทนในการถือศีลอด เพื่อชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของชาวมุสลิมแล้ว และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิมที่สืบทอดกันมา และมีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ชาวมุสลิมจะรับประทานกันในช่วงเดือนรอมฎอน หลังจากที่ชาวมุสลิมถือศีลอดกันมาตลอดทั้งวัน ทุกคนก็จะรอ อ่านต่อ   
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครยะลา [2018-06-13 14:13:18]
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2554 ได้กำหนดให้แต่ละอำเภอ ในประเทศไทยจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฺกลางการเรียนรุู้ทั้งทางวิชาการ กีฬา และ กิจกรรม ต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน และล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นฉบับที่ 2 ออ อ่านต่อ   
ย่างเข้าขวบปีที่ ๑๒ วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา [2018-06-13 13:36:15]
      จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันหนักหน่วงต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาสิบกว่าปี ทำให้เด็ก และเยาวชนที่เติบโตในบริบทของสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ มีความหวาดระแวงในจิตใจ มีร่องรอยของความหวาดกลัว และความไม่เข้าใจ แบ่งฝักฝ่ายทางเชื้อชาติ และศาสนา มีการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่ผิดเพี้ยนจา อ่านต่อ   
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ตั้งปณิธานดำเนินรอยพระราชดำริ [2018-06-13 13:28:44]
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ ควรเริ่มจากคนในชุมชน ดังเช่น อาจารย์สมมาตร ดารามั่น ปราชญ์ชาวบ้าน และข้าราชการครูชาวนราธิวาส ที่เห็นคุณค่า และมุ่งมั่นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และตั้งปฺณิธานจะทำงานตามรอยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอยากให้คนไทยได้อนุรักษ์ภูมิ อ่านต่อ   
พลังนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ [2018-06-13 13:09:37]
      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีกลุ่มพลังเยาวชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นเป็นจำนวนมาก เพียงแค่หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน และหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง แรงกดดันต่างๆ จะกลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และหนึ่งในกลุ่มเยาวชนตัวอย่างจากสถาบันการศึกษากลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมที่เป็นปร อ่านต่อ   
พลังเยาวชนแห่งชุมชนทุ่งพระยอด [2018-06-13 12:59:41]
      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ห่างไกลมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือจำเป็นต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน เช่น การกรีดยางพาราในช่วงเช้า และเยาวชนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างอยู่บ้านตามลำพัง อาจสุ่มเสี่ยงให้หลงเดินทางผิดได้ แต่ที่ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานั้น มีการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบ อ่านต่อ   
ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนศาสนศึกษา จังหวัดปัตตานี [2018-06-13 12:47:29]
      โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนา อย่างรวดเร็ว เกิดการค้นพบ องค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา และต่อเนื่องในลักษณะ ทวีคูณ มีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ ว่า ความรู้ที่มนุษย์สะสม มาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 นั้นมี ปริมาณเท่ากับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปีที่เพิ่งผ่านมา เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยม เริ่มแคบเกินกว่าความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน นักการศึก อ่านต่อ   

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th