กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำพี่น้องพุทธ-มุสลิม ทัศนศึกษาสานความสัมพันธ์และเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี [2018-11-29 16:37:30]
เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน, เครือข่ายมวลชน จำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 นาย รวม 90 คน เดินทางไปทัศนศึกษา เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมภาคตะวันตก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ - มุสลิม” ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยวิทยากรในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพภูมิประเทศ ติดประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเหมาะสม ต่อการศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โครงการ“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ - มุสลิม” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ของชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กับภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง, เพื่อให้ชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม, เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชน เสริมคุณลักษณะบุคคลด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กำลังใจชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งภายหลังจบโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมเกิดความเชื่อมั่น เข้าใจ ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ได้ทำความรู้จักกัน เข้าใจการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th