สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วงเดือน พฤศจิกายน 2561 [2018-11-30 14:37:19]
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ ให้ปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข ความคืบหน้าของการดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผลการปฏิบัติดังนี้ 1 โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 37 อำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติผ่านระบบจอภาพทุกวันเวลา 07.30 นาฬิกา มีผลการปฏิบัติ ในห้วง 1 – 28 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ - การบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 940 ราย - ตรวจยึดยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 806,314 เม็ด, กัญชา จำนวน 18 กิโลกรัม, กระท่อม (ใบ/กาก) จำนวน 3,633 กิโลกรัม, กระท่อม (น้ำ) จำนวน 2,506 กิโลกรัม, ไอซ์ จำนวน 9.9 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ จำนวน 846 ขวด,เฮโรอิน จำนวน 19 กิโลกรัม และยาอี จำนวน 114 เม็ด สำหรับการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด มีผู้เข้ารายงานตัวเข้าสู่ขบวนการคัดกรอง จำนวน 3,956 ราย ในจำนวนนี้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จำนวน 1,670 ราย 2. โดยใช้การปฏิบัติการลาดตระเวน และนอนนอกฐานเพื่อดูแลพื้นที่ให้ทั่วถึง และนำกำลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สรุปสถิติเหตุการณ์ และการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วง 1 – 28 พฤศจิกายน 2561 มีการก่อเหตุทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ โดยแยกเป็นเหตุความมั่นคง จำนวน 8 เหตุการณ์, เรื่องส่วนตัว จำนวน 15 เหตุการณ์, ก่อกวน 5 เหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 เหตุการณ์ การสูญเสียจากสาเหตุความมั่นคง จำนวน 12 ราย และเรื่องส่วนตัว จำนวน 11 ราย เปรียบเทียบการก่อเหตุรุนแรง และการสูญเสียในห้วงเดียวกันของปี 2560 มีเหตุความมั่นคงจำนวนเท่ากัน การสูญเสียในภาพรวมลดลง 1 ราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในเรื่องการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ใน ๓ เดือน และได้เพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุในห้วงเทศการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชน สามารถนำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา ติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทุกอำเภอ และแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางตู้ ปณ.41 ปณจ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือโทร สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th