กอ.รมน.ภาค 4 สน. สนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จชต. [2018-12-01 16:37:16]
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร หมู่ที่3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดค่ายเยาวชนญาลันนันบารู ในกิจกรรมป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ในห้วงวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับตัวเอง นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับคนอื่น รวมทั้งสร้างเยาวชนกลุ่มนี้ให้เป็นเยาวชนจิตอาสาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. ต่อไป โดยมี คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตลอดถึงผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมา นาย ฮีซาม กียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมพิทยาคาร กล่าวว่า “วันนี้ขอขอบคุณศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มาจัดกิจกกรรมนี้ขึ้น เป็นโครงการที่ดีมาก โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย กระบวนการให้ความรู้ตลอดหลักสูตรโดยวิทยากรโครงการญาลันนันบารู ได้ให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ซึ่งค่ายญาลันนันบารูนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนห่างไกจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้น”

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th