บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๔ : บริหารใจ ความยิ่งใหญ่สู่... สันติสุข [2018-12-02 14:37:14]
เช่นนี้แล้ว “การบริหารใจ” ให้มั่นคงเข้มแข็งในความรักความผูกพันและความเอื้อเฟื้อเสียสละที่มีอยู่ในสายเลือดของทุกคนทุกชนชาตินี้ ย่อมเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สู่...สันติสุข ที่ทุกคนทุกศาสนาสามารถร่วมกันปกป้องความสงบสุขซึ่งคือแก่นแท้ในความต้องการของทุกหมู่ชนที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความรักเอื้ออาทรเสียสละของหมู่ “สันติชน” คนชายแดนใต้ซึ่งสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้.

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th