แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ "สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน" (Kick Off) [2018-12-03 15:37:11]
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ "สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน" (Kick Off) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนในระบบ และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน พร้อมร่วมกันกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายอับดุลอาซิซ ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกระบวนการยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้การดำเนินงานปัญหายาเสพติดจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องมีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่าง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเริ่มจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ให้ความสำคัญและวางแผนการทำงานให้มีกิจกรรมครอบคลุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอชื่นชมทุกภาคส่วนในความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้องหมดไปอย่างแน่นอน พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาพบปะ และร่วมพูดคุยกับทุกท่านในวันนนี้ ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับตำแหน่ง ก็ได้เตรียมการในเรื่องของการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักสันติวิธี ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ถือเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน อยากให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสมัครใจออกมามอบตัว อีกทั้งครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญในการดูแลบุตรหลาน หากพบว่าติดยาเสพติดจะได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปในพื้นที่ หากท่านใดพบข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ทาง ตู้ ปณ. 41ปณจ. อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ไม่จำเป็น ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายแจ้งข้อมูลทุกฉบับจะถึงมือของตนอย่างแน่นอน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th