ชาวบ้านตำบลผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส ร่วมงาน“โครงการห่วงใยผู้สูงอายุตำบลผดุงมาตร ประจำปี งบประมาณ 2562” เพื่อออกแสดงถึงการเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ [2018-12-04 21:52:08]
วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2561 ) เวลา 09.00 น. ที่ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในกิจกรรม “โครงการห่วงใยผู้สูงอายุตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมี ร้อยเอกอนุเทพ จิตณรงค์ ผู้บังคับกองร้อย ทหารพรานที่ 4904 พร้อมด้วยกำลังพล ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือน 492 และ กำลังพลจิตอาสา ของกองร้อยทหารพรานที่ 4904 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร , คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส , หมวดทหารพรานหญิงที่ 46 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลผดุงมาตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรม “โครงการห่วงใยผู้สูงอายุตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ 2562” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ตามอำนาจหน้าที่ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันการบูรณาการจัดกิจกรรม “โครงการห่วงใยผู้สูงอายุตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ 2562” เพื่อออกแสดงถึงการเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ แสดงความกตัญญู และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมได้สร้างความรักความปรองดอง สมานฉันท์ลดช่องว่างระหว่างวัย นำสู่สังคมสมานฉันท์สันติสุขต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th