มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 [2018-12-05 14:37:06]
วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2561 ) เวลา 09.00 น. ตามที่มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2560 เพื่อให้ได้รับทุนศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 11 คน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,400 บาท และระดับอุดมศึกษาจำนวน6 ทุน ทุนละ 14,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา, นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา โดยจะได้รับทุนจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนับว่าทุกคนโชคดีที่ได้รับผ่านการคัดเลือก โดยมูลนิธิจิตตินฯ ได้เห็นชอบให้ความอนุเคราะห์ต่อเนื่อง ซึ่งยังมีน้องๆนักเรียน นักศึกษาอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาส ดังนั้นจึงขอให้น้องๆนักเรียน นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตรงกับความตั้งใจของผู้ที่ให้ทุน จนประสบความสำเร็จ จบมาเป็นเสาหลักให้กับครอบ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th