ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-02-06 15:43:32]
วันนี้ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องน้ำพราว โรงเเรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาย วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีผู้แทน บุคลากร จากภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน สำหรับการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษา มีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลที่นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่และความต้องการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ดังนี้ 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันแรก เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นรายจังหวัด และการจัดนิทรรศการ และวันที่สอง ตัวแทนแต่ละจังหวัดจะมีการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตามบริบทของพื้นที่

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th