รมช.ศธ. ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ณ จังหวัดปัตตานี [2019-02-07 18:43:29]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลักการดำเนินการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดถึงบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการระดมความคิดแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และตรงความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้นำมาแสดงให้ ครู อาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ ซึ่งการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 ภูมิภาค หนึ่งในนั้น คือ พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน โดยมุ่งหมายให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ สถานศึกษา ตลอดถึงนักเรียนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th