เจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร [2019-02-08 18:58:22]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท วัลลภ ฐิติกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยกำลังพล ที่ปฏิบัติงานภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากกำลังพล ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งยังแสดงให้เห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของบัตรเลือกตั้ง และตื่นตัวรับการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา สำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) มีความสำคัญต่อคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุข ของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติ ให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศเป็นสำคัญ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th