แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2019-02-08 19:43:33]
วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะทำงานพิเศษเพื่ออำนวยการและประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังบรรยายสรุป ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ที่ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบของ แต่ละพื้นที่ไปแล้ว ตามโครงสร้างที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานอำนวยการประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้ดำเนินโครงการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ด้วยการน้อมนำความรู้ไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาท และขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก และใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th