เทศบาลนครยะลาเปิดงาน Malaya Day @yala ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ [2019-02-10 18:58:18]
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Malaya Day @Yala ครั้งที่ 6 โดยมี นายกเทศมนตรีนครยะลา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา, กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา, รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, วัฒนธรรมจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, ผู้ทรงคุณวุฒิ,พี่น้องประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมพิธีเปิดมีตั้งแต่ช่วงเวลา 14.30 น. โดยขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีหัวเมืองเก่า และขบวนเสริมจากชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งได้จัดอย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การประกวดเพลงอนาซีดเป็นภาษามลายู, การเสวนา ทางวิชาการ นิทรรศการร่วมสมัย “วิถีชีวิตชายแดนใต้”, นิทรรศการว่าวและการแข่งขันว่าว, นิทรรศการ ชุด “รากเหง้า มลายู ประชาคมอาเซียน”, การแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ดารุสซาลาม, การแสดงส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู และการแสดงบนเวทีกลางตลอดทั้ง 3 วัน, การสาธิต การทำอาหารและชิมอาหารพื้นเมือง, การออกร้านจำหน่ายอาหารฮาลาล และเครื่องแต่งกายมุสลิม รวมทั้งยังมีการแสดง อนาซีดจากวง Inteam จากประเทศมาเลเซียอีกด้วย ทั้งนี้ ในการจัดงาน Malaya Day @Yala ครั้งที่ 6 เทศบาลนครยะลาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นมลายูและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้าใจถึงวิถีวัฒนธรรมบนแหลมมลายู เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อันเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สิ่งดีงามในแหลม มลายูให้คงอยู่สืบไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th