ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงบังกะโล 100ปี และปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านเหมืองลาบู ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา [2019-03-10 08:42:23]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ บ้านพักบังกะโล 100 ปี บ้านเหมืองลาบู ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงบังกะโล 100 ปี และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้ง การรักษาความปลอดภัยของชุมชน, ระบบการพัฒนาชุมชน, ระบบการควบคุมประชากร อีกทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเจาะน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน ความคืบหน้าโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แนวทางสันติวิธีตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้สอบถามถึงการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th