ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่พักสงฆ์และโครงการเกษตรผสมผสาน บ้านหาดทราย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา [2019-03-10 08:42:18]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ โครงการเกษตรผสมผสาน บ้านหาดทราย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่พักสงฆ์และโครงการเกษตรผสมผสาน บ้านหาดทราย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับการบำเพ็ญกุศล การฝึกอบรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พระภิกษุสามเณร นอกจากมีหน้าที่ในการศึกษา – ปฏิบัติธรรม ก็ยังเป็นผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนเพื่อให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม อีกทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แนวทางสันติวิธีตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้สอบถามถึงการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th