จังหวัดนราธิวาสจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” มุ่งสานสัมพันธ์อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ [2019-03-11 17:42:09]
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. ที่ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา, ผู้แทนภาครัฐประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย, ผู้แทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้การต้อนรับ นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติทางศาลนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียน และกำหนดให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนอีกด้วย การจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” ครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ ความบันเทิง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นสอดรับกับภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติวัฒนธรรม สร้างคนดี สังคมดี งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง “สื่อผสมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน” การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และประเทศอาเซียน นิทรรศการวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน นิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทย 4 ภาค รวมทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th