กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ มรย. จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ [2019-03-13 19:42:05]
วันนี้ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี ชัชภณ สว่างโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานพิธีเปิดค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดยะลา ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ,ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ มหาวิทยาราชภัฏยะลา จัดขึ้น เพื่อขยายผลตาม โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน โดยการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดยะลา และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ โดยมี พันเอก ประยุทธ์ สุริยชุตานนท์ หัวหน้าส่วนรักษาความมั่นคงภายใน ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 240 คน ค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดยะลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา และเป็นคนดีในสังคม โดยการสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดเป็นพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในระดับตำบลขึ้น โดยการร่วมบูรณาการระดมความคิดในการริเริ่มวางแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดระดับตำบล ให้เกิดเป็นโมเดลการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ในการทำ โครงการป้องกันยาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในตำบลของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยใช้ส่วนประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือในหลายภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตรงกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้แนวทางสันติวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วม ของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งค่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับรากฐานได้อย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปณิธานที่มีความตั้งใจจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อประชาชน การจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และรับทราบถึงนโยบายแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “บทเรียนการทำโครงการป้องกันยาเสพติด” กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่องการสร้างเครือข่ายจิตอาสา เทคนิคการขับเคลื่อนงานจิตอาสา รวมทั้งแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันภัยยาเสพติดในพื้นที่

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th