ศอ.บต. จัดงานมหกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนา จชต. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่จชต. [2019-03-13 19:42:10]
(วันนี้) 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีผู้แทนจังหวัดยะลา, ผู้แทนจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, นักเรียน, นักศึกษา เข้าร่วม กว่า 1,000 คน “มหกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” บนรากฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และศอบต. ได้ปรับปรุงบทบาทใหม่ให้เป็นศูนย์กลางบูรณาการในมิติงานด้าน การพัฒนา มุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดเอกภาพ มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เสริมการทำงานให้มีความต่อเนื่อง มิให้เกิดช่องว่าง และสนับสนุน การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้งานพัฒนาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและเข้าถึงใจของประชาชน โดยการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่เมืองข้างเคียง และการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหลักด้านเศรษฐกิจ 5 โครงการได้แก่ 1. การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชน เน้นวิสาหกิจชุมชนและผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีการลงทุน 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน กว่า 30 กลุ่ม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นตามความต้องการของตลาดที่สำคัญ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SME สู่ Smart up , Smart SME เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป้าหมายสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจเกษตรแปรรูป 4. การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Deep South Economic Corridor) เชื่อมโยงเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4 เมือง ร่วมกับพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 14 แห่งที่พัฒนาร่วมกันแบบไร้รอยต่อ 5. การบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการบริหารจัดการตนเอง ในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐมิติ มิติใหม่การบริหารจัดการภาครัฐในปี 2562 มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐต่อประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง หนุนเสริมงานสร้างสันติสุขของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ๔ ส่วนหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงที่ระดับตำบล ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงการทำงาน เชิงพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความมั่นคงด้านอื่นๆ เช่น เรื่องยาเสพติด ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการทำงานของ ศอ.บต. ภายใต้บทบาทใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงในทุกมิติให้ครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด สังคมพหุวัฒนธรรม และความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนผลเชิงบวกจากการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th