ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปัตตานี สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ [2019-04-10 11:41:00]
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปัตตานี ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดขึ้น เพื่อขยายผลตาม โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน โดยการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาตฏอนี, สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปัตตานี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการในการดำเนินงาน และดำรงแนวทางการสร้างโมเดลจิตอาสา ด้วยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการร่วมกันเรียนรู้การทำแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด และการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมค่ายฯ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ มุ่งสู่การบูรณาการในสภาสันติสุขตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปประธรรมในการดำเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป การจัดเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปิดค่ายในวันที่ 11 เมษายน 2562 จะมีตัวแทนกรรมการของจิตอาสา 3 จังหวัด ทำการประชุมหารือในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติดและโครงการจิตอาสาเพื่อความมั่นคงอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในอนาคตของทั้ง 3 จังหวัด เป็นครั้งแรกร่วมกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th