กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ เครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุข สร้างความเข้าใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่ จชต. [2019-04-11 15:55:57]
วันนี้ 10 เมษายน 2562 เวลา 1000 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขภายใต้ชื่อเวที “ประชาคมอาเซียน กับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สู่สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจกับมวลชนและประชาชนในพื้นที่ด้านนโยบายการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพตลอดจนพัฒนาการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระครูอุดมธรรมาท เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง, นายมาหามะ ดือราโอ๊ะ อิหม่าม/ประธานชมรมตาดีกาอำเภอปานาเระ, ผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และเยาวชนในพื้นที่ร่วมเสวนา พร้อมกลุ่มมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน สำหรับกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขภายใต้ชื่อเวที “ประชาคมอาเซียน กับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สู่สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดขึ้นสืบเนื่องจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวคิดสันติวิธี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนนั้นต้องให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ โดยทุกพื้นที่มีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกัน แต่ในทุกพื้นที่ย่อมจะมีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน อย่างเช่นอำเภอปะนาเระ มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มุสลิม ต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอ ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมุ่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้รับรู้ และเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกต้อง ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th