กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการประชุมการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [2019-04-11 21:55:56]
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในห้วงปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนรับทราบข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมให้ทุกฝ่ายยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และคำสั่งที่ 66/2557 และนโยบายของรัฐบาล เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก และตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เกี่ยวกับการห้ามบุกรุกป่าสงวน โดยผู้ที่ถือครองที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวน ก่อนปี 2557 ที่มีการประกาศของรัฐบาล อนุโลมให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน สามารถอาศัย ทำกินในที่ดินเดิมได้ แต่หลังจากมีประกาศจาก คสช. ฉบับดังกล่าวออกมาแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ ผลจากการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของแต่ละพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ผู้บุกรุกป่าไม้มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ตลอดถึงการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นย้ำในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีความสำคัญ ตลอดถึงปัญหาไฟป่าที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลผืนป่า ไม่บุกรุก และเผาป่า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุก

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th