พิธีปิด ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดปัตตานี [2019-04-11 22:40:57]
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.40 น. ที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานในพิธีปิด ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดปัตตานี ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขยายผลตาม โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน โดยการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาตฏอนี และสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จำนวน 250 คน เข้าร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ได้มีการดำเนินการจัดค่ายไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด โดยครั้งแรก จัดขึ้นในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดชายแดนใต้ บูรณาการการดำเนินงาน และดำรงแนวทางการสร้างโมเดลจิตอาสา ด้วยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วนหลัก ได้แก่ อาจารย์จากผู้แทนโรงเรียนในแต่ละตำบล, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล, สมาชิกจากโครงการญาลันนันบารู, สมาชิกจากโครงการอาสาสมัครในตำบล, สมาชิกโฆษกชาวบ้าน, สมาชิกจากกลุ่มเสื้อเขียว และผู้แทนหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ใน 30 ชุดจาก 30 ตำบลนำร่อง และทีม Staff จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยาวชนสมาชิกโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน จังหวัดปัตตานี รวม 250 คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมครั้งนี้ จะได้เรียนรู้การทำแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด และการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ มุ่งสู่การบูรณาการในสภาสันติสุขตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในการดำเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th