กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 [2019-04-12 15:41:00]
วันนี้ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ แหล่งรวมรถ ร.152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานต่างๆ กำลังพล และครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งตลอดจนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวอวยพรกำลังพลฯ ที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ให้มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง และมีความสงบสุขตลอดไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th