ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน [2019-04-16 09:40:46]
วันนี้ (15 เมษายน 2562) พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเพื่อขับเคลื่อนความคืบหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ตามแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และ พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และผู้บังคับกอง บังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มทบ.๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี สำหรับการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเอง มีภาครัฐสนับสนุนและให้สวัสดิการ วันนี้สามารถบรรจุอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุดคุ้มครองตำบล ๑๖๔ ตำบล รวมทั้งสิ้น ๗,๑๒๐ นาย อยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๗.๗๓ มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบในพื้นที่ มีการถอดบทเรียนและฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้กับชุมชนจะมีการตรวจสารเสพติดก่อนตามยุทธศาสตร์คนดี เพื่อให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เป็นคนดี โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โอกาสนี้ พลเอกปราการได้ให้กำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายต่อไป ด้าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุด

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th