ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 [2019-05-14 15:39:40]
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.) ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนถือศีลอด เป็นเดือนอันประเสริฐ และเป็นหลักปฏิบัติ 1 ใน 5 ประการของศาสนาอิสลาม โดยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดิน งดเว้นในการทำสิ่งที่ไม่ดี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดกิจกรรมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยรวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่พี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การ สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้กับประชาชนที่ไปดูดวงจันทร์ ณ หอดูดวงจันทร์ทั้งก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน และก่อนวันฮารีรายอ สนับสนุนข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผ่านหน่วยงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุนอินทผาลัมเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการละถือศีลอดผ่านจังหวัด และอำเภอ สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้แก่ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และนำผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเข้าร่วมกิจกรรมการละศีลอดกับนายกรัฐมนตรี ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดหาผ้าละหมาดและชุดละหมาดให้กับประชาชนที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม สนับสนุนอินทผาลัมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจในพื้นที่เพื่อละศีลอด สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการมอบสินค้าราคาประหยัด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 20% เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 33 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบปัจจัยการถือศีลอดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด มอบข้าวสารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบปัจจัยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวมทั้งปล่อยคาราวานสินค้าราคาประหยัดอีกด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th