อำเภอโคกโพธิ์ จัดกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” [2019-05-18 20:54:34]
วันนี้ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น. ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน. 2 (ทรายขาว) และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทรายขาว จัดกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ขึ้น ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกรูปแบบ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนชาวตำบลทรายขาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมบวชต้นไม้และละหมาดฮายัต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่เชิงเขาสันกาลาคีรีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งออกซิเจนของชุมชน มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งในเขตป่าอุทยาน ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าของประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกรูปแบบ การบวชต้นไม้ เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และเป็นกุศโลบายห้ามไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่า ต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว จะไม่ตัดเด็ดขาด การบวชต้นไม้ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กิจกรรมบวชต้นไม้แล้วยังประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดทรายขาว การเดินแห่ริ้วขบวนผ้าสบง พิธีปลูกต้นไม้ พิธีบวชต้นไม้ และพิธีละหมาดฮายัตของพี่น้องชาวมุสลิมที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th