รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน จ.นราธิวาส ประจำปี 2562 [2019-07-12 11:37:24]
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา15.00 น.ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พลโทจตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น กำลังภาคประชาชน ประจำปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 13 อำเภอ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวม14 กองพัน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้แทนจากส่วนราชการ, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน โดยมีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งมีกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังหลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และตำบลของตนเอง โดยในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสและอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีชุดคุ้มครองตำบล รวม 55 ชุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 41 ชุด และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน 14 ชุด ทั้งนี้หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ทำการฝึกทบทวน และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานทดแทนกำลังทหารหลักได้ครบทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อย่างไรก็ตาม การทำพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นเกียรติแก่กำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน อันเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของตน ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลประชาชนต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th