ศปพร.กอ.รมน. ภาค 4 สน. จัด โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ [2019-07-12 20:37:18]
วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2562 ) เวลา 09.00 น. ที่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่สมัคร เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 59 รูป โดยมี พลโท จตุพร กลัมพสุต 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งพุทธศานิกชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลทำนุบำรุงรักษา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ โดยยึดความต้องการของวัดสำนักสงฆ์ เป็นที่ตั้งหลัก เพื่อสามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถประกอบศาสนกิจ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามได้ รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th