กอ.รมน.ภาค 4 สน. ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 [2019-07-13 14:37:16]
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 361 วัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้ว พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยเริ่มจากถนนหน้าวัดเมืองยะลา ไปถึงยังศาลหลักเมืองยะลา ก่อนที่จะแยกย้ายนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจัดให้มีขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา โดยเริ่มจากการหล่อเทียน ประดับตกแต่งให้สวยงาม ก่อนที่จะจัดขบวนแห่ ไปถวายยังวัด เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัย และศึกษาพระธรรมวินัย ในระหว่างจำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยพุทธกาล ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษามีความสำคัญลดน้อยลง เพราะมีไฟฟ้าใช้ มีความสะดวกมากขึ้น แต่ อย่างไรก็ตามการถวายเทียนพรรษายังคงจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป สำหรับวันเข้าพรรษา ในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th