พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงาน ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ" ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ [2019-07-14 09:37:25]
การบรรยายในหัวข้อ "ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ" โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีใจความที่สำคัญดังนี้ "การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กร อาจจะมีหลักการที่หลากหลาย เพราะแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร ต่างก็มีรูปแบบการจัดหน่วย หรือลักษณะการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งในวันนี้ ในฐานะผู้นำหน่วยทหาร ผมจะยึดเอาหลักการที่ผู้นำทางทหารส่วนใหญ่ มาใช้ในการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งผมเชื่อว่า คุณลักษณะผู้นำหลาย ๆ อย่างสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามคุณลักษณะผู้นำ 14 ประการ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ในช่วงชีวิตการทำงานทหารไว้ว่า "ตั้งแต่เป็นนายทหารเด็ก ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้ผ่าน ประสบการณ์ที่หลากหลาย และต้องนำคุณลักษณะผู้นำมาใช้อยู่เสมอ มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุด คือการได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งต้องมีภาระมีหน้าที่อันสำคัญยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ตั้งแต่วันแรกที่ผมรับหน้าที่ ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการแก้ไขปัญหา โดยได้เน้นงานใน ๓ เรื่องหลัก คือการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผมจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะผู้นำในหลาย ๆ ด้าน แต่หลักใหญ่ที่นำมาใช้อยู่เสมอ ๆ ก็คือ ความริเริ่ม ซึ่งเป็นการแสวงหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด, การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนั้น ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ความกล้าหาญ และความอดทน ยังเป็น คุณลักษณะของผู้นำที่สำคัญ ที่ผมต้องนำมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อดำรงความมุ่งหมายในการทำงานตามความริเริ่มดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th