ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพบปะสานสัมพันธ์สื่อมวลสร้างเครือข่ายขยายผลแก้ปัญหาชายแดนใต้ [2019-08-09 10:36:13]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหารและสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้กำลัง 3 ฝ่ายได้บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายสู่การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดนโยบายงานเร่งด่วนสำคัญจำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยใช้ชุดปฏิบัติการเชิงรุกจำนวน 735 ชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการบังคับใช้เข้าดำเนินการในหมู่บ้าน /ชุมชนงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้ารายย่อยให้หมดสิ้นไปในพื้นที่ควบคู่กับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วย ที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์เกิดจากความร่วมมือของ พี่น้องสื่อมวลชนในการช่วยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สาธารณะทำให้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยลำดับโดยมีความคาดหวังว่ากิจกรรมพบปะ พัฒนาความสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนในครั้งนี้จะช่วยกันสร้างสรรค์สุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดและภาคใต้ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th