มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุน ในโครงการทหารพันธุ์ดี เดินตามรอยเท้าพ่อ ภานในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [2019-08-18 14:50:50]
วันนี้ ( 18 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุน ในโครงการทหารพันธุ์ดี เดินตามรอยเท้าพ่อ ณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ โดย โครงการทหารพันธุ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานหรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน เพื่อสนับสนุนให้โครงการทหารพันธุ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อเตรียมการพัฒนาให้โครงการทหารพันธุ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารร่วมกิจการการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวอย่างเป็นต้น

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th