มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-08-20 13:35:46]
วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) เพื่อสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พล.ต.สมพลปานกุล ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.กล่าวนำเรียนวัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเสริมสร้างกองกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่กำหนดให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังประจำถิ่น สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของกำลังทหารหลัก และกำลังตำรวจในพื้นที่ จชต. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้กับ อส.จชต. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ในการพัฒนากำลังประจำถิ่น(อส.) และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อส.จชต. รวมทั้งนำผลที่ได้จากการสัมมนาไปกำหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความพร้อมสามารถทดแทนกำลังหลักในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย มทภ.4 ได้กล่าวว่า "ขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบูรณาการกำลังในการดูแลพื้นที่ ตลอดจนกำลังสมาชิกกองรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้นำความรู้ที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th