ศูนย์สันติวิธีจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายภาครัฐ ในการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 [2019-08-21 15:35:43]
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของภาครัฐ ในการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์สันติวิธี เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาครัฐ ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาทำงานด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องโรคภัย ไข้เจ็บ ขอเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น และอดทน มีจิตอาสารับใช้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านด้วยความเสียสละ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพลเรือนขึ้นมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาในหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการลงไปปฏิบัติงานในหมู่บ้าน เพื่อเข้าไปรับทราบปัญหาแล้วนำมาเสนอให้ส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปแก้ไข นำความสันติสุขเข้าสู่ชุมชน แต่จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นคนนอกชุมชน จึงไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงได้ หรือเข้าถึงจุดที่เกิดปัญหาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาจึงไม่ตรงตามประเด็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดประชุมพบปะหารือ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันจะได้เข้าถึงปัญหาในหมู่บ้าน และชี้แนะถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คือ พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย, ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน, รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว และสามัคคีกลมเกลียวสร้างสวรรค์สู่สันติสุข

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th