องคมนตรี เปิดงาน “ชมศูนย์การศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส [2019-08-23 10:35:40]
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์การศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 โดยมี พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้มอบเกียรติบัตร แก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัลในการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองและโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 6,700 ตัว งาน “ชมศูนย์การศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” จัดให้มีขึนระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดูแลรักษา พิพิธภัณฑ์ศูนย์รวมแห่งศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลสำเร็จจาการดำเนินงาน ถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนให้สามารถรู้จักวิธีการประกอบอาชีพโดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อตนเอง และชุมชน ให้ได้รับผลประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th