แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดยะลา รุ่นที่ 1 แก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ [2019-08-30 18:35:33]
วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เวลา 10.00 น. ณ ค่ายพระยาเดชานุชิต กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4เป็นประธานเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดยะลา รุ่นที่ 1 เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองเข้าร่วม พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า นับตั้งแต่ผมได้ประกาศแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมาตรการด้านการบำบัดรักษากำหนดเป้าหมายนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 10,000 คน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เชื่อว่าหากปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลง จะส่งผลให้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ลดลงไปด้วยเช่นกัน ความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนก็จะกลับสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กล่าวขอบคุณจังหวัดยะลา ส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือนและผู้นำศาสนา ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดยะลา ตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษาและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมให้กำลังใจให้ทุกคนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบกระเช้าของขวัญและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัด พร้อมพบปะพูดคุย กับผู้เข้ารับการบำบัดและผู้ปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัด เลิกเสพยาเสพติดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง สำหรับ Camp 35 จังหวัดยะลา รุ่นที่ 1 ได้คัดกรองผู้ติดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดจาก 8 อำเภอในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 60 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 24 กันายายน 2562 รวมระยะเวลา 35 วัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th