พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดตั้งและปฏิบัติงานของ ชป.กร. [2019-09-05 08:50:09]
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดตั้งและปฏิบัติงานของ ชป.กร. ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุธประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมวิภาวังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพลเรือน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง จากการจัดตั้งชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนขึ้นปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นบุคคลนอกชุมชน จึงไม่เข้าใจความต้องการในการแก้ไขปัญหา ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงจัดประชุมพบปะหารือขึ้น เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่างก็เป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้การยอมรับ ฉะนั้น พี่น้องชาว อสม. จะสามารถช่วยนำทางหรือชี้นำให้เข้าถึงปัญหาในหมู่บ้าน ทั้งยังชี้แนะถึงความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ตามนโยบายหลักที่ตั้งไว้ คือ ทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย, ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, เป็นมิตรทุกภาคส่วน, รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว และสามัคคี กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สู่หมู่บ้านของพวกท่านทุกคน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th