องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และเปิดอาคารละหมาดหญิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี [2019-09-05 13:35:08]
วันนี้ ( 5 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 บ้านรูสะมิแล หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะครู บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทางด้านการศึกษา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีพอย่างพอเพียง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะนักเรียนอยู่ประจำ ปัจจุบันมีนักเรียน 653 คน ชาย 322 คน หญิง 331 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่รวม 76 คน ในการนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้เปิดอาคารละหมาดหญิง และพบปะประชาชน และสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้สร้างขวัญและกำลังใจในดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู บุคลากร นักเรียนต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th