เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๑ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดโครงการ กิจกรรม และกรอบงบประมาณภายใต้แผนย่อย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. โดย สมช. เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ [2018-12-07]เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๑ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดโครงการ กิจกรรม และกรอบงบประมาณภายใต้แผนย่อย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. โดย สมช. เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th