เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) และ พ.อ. ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) ร่วมพิจารณาข้อคำถามในการสำรวจทัศนคติ และความ พึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามโครงการอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายการการประเมินผลงานโดยการวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันการศึกษาภายนอก ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย [2019-02-08]เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) และ พ.อ. ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) ร่วมพิจารณาข้อคำถามในการสำรวจทัศนคติ และความ พึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามโครงการอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายการการประเมินผลงานโดยการวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันการศึกษาภายนอก ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th