วันที่ ๖ - ๗ ก.พ ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดคณะฝ่ายประเมินผลประกอบด้วย พ.อ. วราวุฒิ มักการุณ ผอ.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.และคณะ เดินทางเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา จชต. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ผลการปฏิบัติในการหารือ ผู้แทน นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีความเข้าใจ ในแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล [2019-02-08]วันที่ ๖ - ๗ ก.พ ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดคณะฝ่ายประเมินผลประกอบด้วย พ.อ. วราวุฒิ มักการุณ ผอ.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.และคณะ เดินทางเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา จชต. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ผลการปฏิบัติในการหารือ ผู้แทน นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีความเข้าใจ ในแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ใน ๒ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th