เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ ๖๒ ผู้แทน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๒๒ กอ.รมน.สวนรื่นฤดี โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มคำ ผอ.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการประชุมพิจารณา : ให้ตัดตัวชี้วัดของ สบพ.ฯ หัวข้อ จำนวนกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. (ดูเรื่องการพัฒนา) และเร่งจัดทำตัวชี้วัดนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน [2019-02-28]เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ ๖๒ ผู้แทน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๒๒ กอ.รมน.สวนรื่นฤดี โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มคำ ผอ.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ
ผลการประชุมพิจารณา : ให้ตัดตัวชี้วัดของ สบพ.ฯ หัวข้อ จำนวนกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. (ดูเรื่องการพัฒนา) และเร่งจัดทำตัวชี้วัดนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th