เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน [2019-03-21]เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ
ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th