วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔:๓๐ น. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง บรรยายโดย พ.อ.หญิง กนกพร เย็นอุทก หน.ฝ่ายประเมินผล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการอบรม : ทำให้กำลังพล ศปป.๕ ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งสาเหตุการ เกิดโรค การป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการรักษาที่ถูกวิธี [2019-05-01]วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔:๓๐ น. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง บรรยายโดย พ.อ.หญิง กนกพร เย็นอุทก หน.ฝ่ายประเมินผล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ
ผลการอบรม : ทำให้กำลังพล ศปป.๕ ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งสาเหตุการ เกิดโรค การป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการรักษาที่ถูกวิธี


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th