วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สมค.ศปป.๕กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียน SIM CARD และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานฯ มีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., กกล.จชต., กสทช., สมช. และ สล.คปต. [2019-07-08]วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สมค.ศปป.๕กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียน SIM CARD และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานฯ มีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., กกล.จชต., กสทช., สมช. และ สล.คปต.


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th