วันที่ ๖ - ๘ ส.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานกับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ๑. ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.อโณทัย ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ๒ ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.สันติสุข ณ ห้องประชุม ฉก.สันติสุข เพื่อปรึกษาหารือการแก้ปัญหา การบ่มเพาะในพื้นที่ จชต. ๓ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์สันติวิธี ณ ห้องประชุม ศสว. (บ้านกรงนก) ในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๔ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต.) ณ ห้ [2019-08-09]วันที่ ๖ - ๘ ส.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานกับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่
๑. ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.อโณทัย ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย
๒ ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.สันติสุข ณ ห้องประชุม ฉก.สันติสุข เพื่อปรึกษาหารือการแก้ปัญหา การบ่มเพาะในพื้นที่ จชต.
๓ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์สันติวิธี ณ ห้องประชุม ศสว. (บ้านกรงนก) ในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
๔ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต.) ณ ห้องประชุม ศอชต.
๕ ประสานการปฏิบัติกับ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ
๖ ประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดยะลา ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th