สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐

 18 ธ.ค. 2560 11:10 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD


 1. บทสรุปผู้บริหาร
        จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (...๑) ชวน หวด คสช. กู้ความเชื่อมั่นฟื้นคะแนนคนใต้, ๒) ๑๖ แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพารายงานตัว และ ๓) “ชาวประมง-เครือข่ายหนี้สินชาวนา” ตบเท้า พบ “กฤษฎา” รมว.เกษตรฯ)
        สำหรับประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ เศรษฐกิจ และการสร้างได้ (..๑) ความหวังของเกษตรกรบูรณาการสองกระทรวง และ ๒) คาดปี ๖๓ เปิดใช้สนามบินเบตง โกยรายได้ปีละ ๔ พันล้าน), การบำรุงขวัญกำลังพล (กองทัพภาคที่ ๔ แจงคลิปโหด อ้างซ้อมทหารในค่ายฝึก เกิดในต่างประเทศ), การบังคับใช้กฎหมาย (ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนใต้ ๓ เดือน), การช่วยเหลือประชาชน (ในหลวง ทรงห่วงคนใต้ รับสั่งองคมนตรีเร่งดูแล), ความร่วมมือของภาคประชาชน (บุ๋มปนัดดานำทีมปั่นรำลึกถึงพ่อ), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) ยึดคลังแสง-สารประกอบบึ้มซุกเขากูวา โยงมือเผา รร.ยะลา, ๒) จับมือป่วนใต้รับระเบิดรถ นร. ปี ๕๙, ๓) ปิดล้อมจับคนร้ายคดีความมั่นคง, ๔) ไปมาแล้วหลายครั้ง ๓ จังหวัดภาคใต้ บุ๋มปนัดดา อยากบอกดังๆ ให้รู้, ๕) ทหาร ตร.ไล่ล่ากลุ่ม ซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ม อส.จะแนะ และ ๖) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท), การยกระดับคุณภาพชีวิต (ชาวใต้เฮ!วิกฤตอุทกภัยคลี่คลายแล้ว ๕ จังหวัด) และ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)
        จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)

  ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ดังนี้
        เป็นรอบสัปดาห์ที่แทบไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏในสื่อต่างประเทศเลย ยกเว้นรายงานข่าวสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยสำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซียเพียงข่าวเท่านั้น

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓ (๑๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ๑๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-12-02

  14

  8

  1.75

  2017-12-03

  15

  1

  15.00

  2017-12-04

  16

  4

  4.00

  2017-12-05

  26

  0

  26.00

  2017-12-06

  15

  6

  2.50

  2017-12-07

  16

  1

  16.00

  2017-12-08

  14

  1

  14.00

   

  16.57

  3.00

  11.32

  2017-12-09

  17

  5

  3.40

  2017-12-10

  16

  4

  4.00

  2017-12-11

  21

  4

  5.25

  2017-12-12

  21

  7

  3.00

  2017-12-13

  18

  2

  9.00

  2017-12-14

  12

  5

  2.40

  2017-12-15

  7

  0

  7.00

   

  16.00

  3.86

  4.86

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มากว่า  ๘ สัปดาห์แล้ว (๔ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค.๖๐))
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ลดลง ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ไม่มีข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๕ (๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)  ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๑ (๑๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)  ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) รอง นรม. พล.อ.อ. ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 14/2560, ๒) บิ๊กป้อมแก้ไขกฎหมาย กอ.รมน. สอดรับคำสั่ง คสช., ๓) เปลวสีเงิน คนปลายซอย: สิทธิมนุษยชนส่วนเกิน, ๔) ประยุทธ์ ลุยพื้นที่เก็บแต้มถี่ยิบ นาทีทองก่อนปลดล็อกปีใหม่!!, ๕) ชง ครม.ผนึกเอกชน-รัฐ ทุ่มซื้อดันราคายาง กฤษฎาจับเข่าสภาอุตฯ, ๖) บิ๊กตู่ขอบคุณ ชวน ส่ง จม. แนะนำปัญหารายได้ ปชช., ๗) คสช.แจ้งความ หมวดเจี๊ยบ  ผิด พ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เท็จให้ร้าย บิ๊กตู่, และ ๘) พล.อ.สุรเชษฐ์ ถกผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาใต้ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ชวน หวด คสช. กู้ความเชื่อมั่นฟื้นคะแนนคนใต้, ๒) ๑๖ แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพารายงานตัว และ ๓) “ชาวประมง-เครือข่ายหนี้สินชาวนา” ตบเท้า พบ “กฤษฎา” รมว.เกษตรฯ

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)  ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบมาแล้ว ๒ สัปดาห์นี้ (๒ –  ๑๕ ธ.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยึดคลังแสง-สารประกอบบึ้มซุกเขากูวา โยงมือเผารร.ยะลา, ๒) จับมือป่วนใต้รับระเบิดรถ นร. ปี ๕๙, ๓) ปิดล้อมจับคนร้ายคดีความมั่นคง, ๔) ไปมาแล้วหลายครั้ง ๓ จังหวัดภาคใต้ บุ๋มปนัดดา อยากบอกดังๆ ให้รู้, ๕) ทหาร ตร.ไล่ล่ากลุ่ม ซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ม อส.จะแนะ และ ๖) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท

  ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถึ่ลดลง ร้อยละ ๒๐  (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ความถี่ลดลงร้อยละ ๑๗ (๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูดีเด่น ๗ ชุมชน ได้แก่กลุ่มศรียะลาบาติก จ.ยะลา, ๒) โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด ๗.๕ เมกะวัตต์ จ.นราธิวาส, ๓) ความหวังของเกษตรกรบูรณาการสองกระทรวง และ ๔) คาดปี ๖๓ เปิดใช้สนามบินเบตง โกยรายได้ปีละ ๔ พันล้าน สำหรับ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ๑) ประมงป่วนห้ามจับปลา ๓ เดือน แพปลา-โรงงานวูบ ๓ แสนล้านและ ๒)  พิษน้ำท่วมใต้ เบตงผักชีราคาแพงกิโลละ ๒๕๐ บาท

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ดาบ ตร. ปลิดชีพตัวเอง เมียคาดผัวเครียดจากโรครุม
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

        ประเด็นข่าวเชิงลบ มีเพียง ๑ ประเด็น คือ ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) ชวน หวด คสช. กู้ความเชื่อมั่นฟื้นคะแนนคนใต้, ๒) ๑๖ แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพารายงานตัว และ ๓) “ชาวประมง-เครือข่ายหนี้สินชาวนา” ตบเท้า พบ “กฤษฎา” รมว.เกษตรฯ
        ประเด็นข่าวเชิงบวก
  ๑. เศรษฐกิจ และการสร้างได้ ได้แก่ ๑) รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูดีเด่น ๗ ชุมชน ได้แก่กลุ่มศรียะลาบาติก จ.ยะลา, ๒) โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด ๗.๕ เมกะวัตต์ จ.นราธิวาส, ๓) ความหวังของเกษตรกรบูรณาการสองกระทรวง และ ๔) คาดปี ๖๓ เปิดใช้สนามบินเบตง โกยรายได้ปีละ ๔ พันล้าน
  ๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๔ แจงคลิปโหด อ้างซ้อมทหารในค่ายฝึก เกิดในต่างประเทศ
  ๓. การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนใต้ ๓ เดือน
  ๔. การศึกษา ได้แก่ มรภ.ยะลาติวครูท้องถิ่นแนะแนวศึกษาสู่อาชีพ
  ๕. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๑) ในหลวง ทรงห่วงคนใต้ รับสั่งองคมนตรีเร่งดูแล และ ๒) กยท.เร่งจ่าย ๓ พันบาทต่อรายช่วยเกษตรกรน้ำท่วมสวนยางภาคใต้
  ๖. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) เชื่อมโยงร่วมเรียนรู้ ซ่อมฝาย “สากอ” ด้วยแรงใจชุมชน และ ๒) เผย จม. ว.วชิรเมธี ถึง ตูน วิ่งบนถนนแต่สะเทือนถึงหัวใจ และ ๓) บุ๋มนำทีมปั่นรำลึกถึงพ่อ
  ๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ยึดคลังแสง-สารประกอบบึ้มซุกเขากูวา โยงมือเผารร.ยะลา, ๒) จับมือป่วนใต้รับระเบิดรถ นร. ปี ๕๙, ๓) ปิดล้อมจับคนร้ายคดีความมั่นคง, ๔) ไปมาแล้วหลายครั้ง ๓ จังหวัดภาคใต้ บุ๋มปนัดดา อยากบอกดังๆ ให้รู้, ๕) ทหาร ตร.ไล่ล่ากลุ่ม ซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ม อส.จะแนะ และ ๖) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท
  ๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) เฝ้าระวังพิเศษ “๔ อาการทางใจ หลังน้ำลด, ๒) ชาวใต้เฮ!วิกฤตอุทกภัยคลี่คลายแล้ว ๕ จังหวัด
  ๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และ ๒) กีฬา-ศิลปะ-ดนตรี
  ๑๐. อาชญกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ซิวหนุ่มชิงทรัพย์ยะลา-ปัตตานี

        ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต.

        จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ลดลง ร้อยละ ๗  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒.๒๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ๒.๐๘ ในสัปดาห์นี้) แต่ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ​ เพิ่มขึ้น

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐
        เป็นรอบสัปดาห์ที่แทบไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏในสื่อต่างประเทศเลย ยกเว้นรายงานข่าวสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยสำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซียเพียงข่าวเท่านั้น
        ๕.๑ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม อ้างตำให้สัมภาษณ์ของนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า สถานการณ์อุทกภัยใน ๑๑ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๕๐๒,๑๕๘ ครอบครัว เสียชีวิต ๒๙ ศพ ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ล่าสุดมีเพียง ๖ จังหวัดที่สถาการณ์อุทกภัยอยู่ในขั้นวิกฤติ คือ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

  (Thailand Department of Disaster Prevention and Mitigation Director General, Chayapol Thitisak said flood situation in six southern provinces remains critical, Thai News Agency (TNA) reported. The Department is working with other departments to coordinate relief efforts and had mobilised water pumps to the critical areas.
  Chayapol said numerous flash floods hit 11 provinces in the south following the north-eastern tropical storm which hit the country from Nov 25 to Dec 11. The affected areas include the Pattani, Yala, Songkhla, Pattalung, Trang, Satun, Chumpon, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani and Krabi provinces. In all, 502,158 families were affected and 29 victims died. The latest reports indicate that conditions in five provinces - Krabi, Satun, Yala, Narathiwat and Chumpon have improved but six other provinces namely Pattani, Songkhla, Pattalung, Trang, Nakhon Si Thamarat and Surat Thani are still badly affected....).
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1418530​จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th