วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มูลนิธิทีทีบีขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนผู้สนใจ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจนำเด็ก/เยาวชนทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนได้ ในโครงการต่างๆ

 21 มิ.ย. 2565 15:35 น.
มูลนิธิทีทีบีขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนผู้สนใจ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจนำเด็ก/เยาวชนทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนได้ ในโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ ๑๒ – ๑๗ ปี ให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และทักษะการใช้ชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชน และสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๒. ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า มุ่งปลูกฝังทักษะศิลปะ (Art skills) และทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) ผ่านวิชา/กิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กีฬา การแสดงและดนตรี เช่น เต้น, ร้องเพลง และ กีตาร์
ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสาร ครัว, ขนม และเบเกอรี่ สื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ และ ท่องเที่ยวเพื่อ ชุมชนยั่งยืน คุณสมบัติในการสมัครเป็นเด็กไฟ-ฟ้า จะต้องมีอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๗ ปี, ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และต้องการเพิ่มศักยภาพ ในตัวเองหรือสมัครเป็นเด็ก ห้องสมุดสำหรับเด็กเล็กอายุ ๘ - ๑๑ ปี ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
• ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๔-๓๘๐๕
• ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์ วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ (หยุดวันจันทร์) โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๗๑๗๒, โทร.เคลื่อนที่ ๐๘-๔๘๗๕-๗๔๗๙
• ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ (หยุดวันจันทร์) โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๘-๑๐๓๐
• ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๑๑๕-๑๙๗๖, โทร.เคลื่อนที่ ๐๖-๕๙๒๔-๘๗๙๘
• ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๗-๐๐๗๓ โทร.เคลื่อนที่ ๐๘-๑๑๓๕-๔๒๙๘

ความคิดเห็น