วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565

ตอนที่ ๑ ปาตานี ดินแดนในคาบสมุทรมลายู

 17 พ.ย. 2564 20:36 น.

โครงการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ปี 64

Now Playing 1/20
1

ตอนที่ ๑ ปาตานี ดินแดนในคาบสมุทรมลายู

2

ตอนที่ ๒ ปาตานี ดินแดนในคาบสมุทรมลายู ๒

3

ตอนที่ ๓ คาบสมุทรมลายูกับจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ

4

ตอนที่ ๔ การเติบโตของปาตานี ตามบริบทของความเป็นพหุสังคม

5

ตอนที่ ๕ จากลังกาสุกะสู่ปัตตานี

6

ตอนที่ ๖ เจ้าผู้ครองปาตานี

7

ตอนที่ ๗ ความสัมพันธ์ระหว่าง “สยาม” กับ “ปาตานี”

8

ตอนที่ ๘ การเดินทางของศาสนาอิสลาม

9

ตอนที่ ๙ เหตุใดปาตานีจึงนับถือศาสนาอิสลาม

10

ตอนที่ ๑๐ เมืองมะละกาในอดีต

11

ตอนที่ ๑๑ เหตุการณ์สำคัญระหว่างปาตานีกับสยาม

12

ตอนที่ ๑๒ เหตุการณ์สำคัญระหว่างปาตานีกับรัฐมลายูอื่น ๆ

13

ตอนที่ ๑๓ สินค้าสำคัญของปาตานี

14

ตอนที่ ๑๔ สินค้าสำคัญของปาตานี ๒

15

ตอนที่ ๑๕ คู่ค้าสำคัญของปาตานี

16

ตอนที่ ๑๖ คู่ค้าสำคัญของปาตานี ๒

17

ตอนที่ ๑๗ เหตุใดพริกไทยจึงสำคัญในโลกตะวันออกและตะวันตก

18

ตอนที่ ๑๘ การแข่งขันระดับท้องถิ่นในคาบสมุทรมลายู

19

ตอนที่ ๑๙ จุดเปลี่ยนสถานะของปาตานี

20

ตอนที่ ๒๐ ความสัมพันธ์ของปาตานีกับเมืองนครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น