วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) และ พ.อ. ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) ร่วมพิจารณาข้อคำถามในการสำรวจทัศนคติ และความ พึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามโครงการอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายการการประเมินผลงานโดยการวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันการศึกษาภายนอก ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 8 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) และ พ.อ. ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) ร่วมพิจารณาข้อคำถามในการสำรวจทัศนคติ และความ พึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามโครงการอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายการการประเมินผลงานโดยการวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันการศึกษาภายนอก ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น